Šolski center Šentjur

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 03/746 29 00

Domska pravila

DOMSKA PRAVILA

DOMSKI RED

Domski red dijaškega doma Šolskega centra Šentjur (v nadaljevanju:dom) je sestavljen v skladu s 15. členom Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS št. 97/06) in je priloga Pravilnika o bivanju v dijaškem domu Šolskega centra Šentjur.

PRAVILNIK O BIVANJU V DIJAŠKIH DOMOVIH

Ta domski red podrobneje ureja življenje in delo dijakov-dijakinj (nadalje dijakov) in študentov-študentk (nadalje študentov) v domu in velja za vse enako, ne glede na spol, starost in program, ki ga obiskujejo.

 

Dijaki in študentje vstopajo v dom prostovoljno in s tem sprejemajo določila tega domskega reda in se po njih ravnajo.

 

Dijaki in študentje, ki ne upoštevajo določil tega domskega reda, kršijo svoje dolžnosti in obveznosti. Proti takim dijakom se vzgojno ukrepa po določilih Pravilnika o bivanju v dijaških domovih. Pri študentih pa se smiselno uporabljajo pravilniki. Tako je za prekrške študentu podan opomin. V kolikor ponavlja kršitve pa izključitev iz doma.

 

TEMELJNA PRAVILA

veljajo za vse dijake in delavce doma in zagotavljajo varnost vsakega posameznika in spoštovanje temeljnih človekovih pravic.

 

Temeljna pravila so:

-          dijaki redno obiskujejo pouk, izpolnjujejo šolske obveznosti in sodelujejo v organiziranem izobraževalnem in vzgojnem delu v domu

-          kot organizirano izobraževalno in vzgojno delo v domu se smatra naslednje:

- učne ure

- interesne dejavnosti

- delavnice

- sestanki

- druge oblike izobraževalnega in vzgojnega dela

-          vsi udeleženci izobraževalnega in vzgojnega dela v domu ter študentje odgovorno izbirajo svoja ravnanja, ki varujejo njihovo osebno integriteto, zdravje in življenje in ne ogrožajo le teh pri drugih,

-          vsi udeleženci izobraževalnega in vzgojnega dela ter študentje so dolžni čuvati domsko premoženje in preprečevati škodo,

-          vsi udeleženci izobraževanja in vzgoje skrbijo za urejenost in snažnost doma in okolice,

-          v medsebojnih odnosih spoštujejo temeljne človekove pravice, priznavajo različnosti in so strpni do drugačnih,

-          eden do drugega se vedejo kulturno in prijazno,

-          dijaki, študenti in zaposleni v domu in bližini doma ne smejo kaditi (zakonska prepoved).

 

     DNEVNI RED V DOMU

Dijaki vstajajo ob 6.30 uri.

V jutranjem času:

-          opravijo jutranjo toaleto,

-          pospravijo in uredijo sobo,

-          pozajtrkujejo,

-          odidejo v šolo.

 

Učno ure potekajo med 15.00 in 18.00 uro. Učne ure  so za vse dijake obvezne, v tem času mora biti v domu mir in disciplina. V primeru, da so učne težave, se lahko dijaki poslužujejo učne pomoči sovrstnikov ali pa se obračajo na vzgojiteljice.

 

Obroki so:

-          zajtrk  od 6.30 do 7.15 ure

-          kosilo od 12.30 do 14.30 ure

-          večerja od  18.00 do 18.30 ure

 

Interesne dejavnosti, delavnice in sestanki so v času izven učnih ur in lahko trajajo najdlje do 21.30 ure.

 

Dijaki imajo med 13. 00 in 14.50 uro prosto in lahko odhajajo v Šentjur, svoj odhod in uro povratka pa morajo javiti vzgojitelju in vpisati v zvezek odhodov/prihodov.

 

Med 21.00 in 22.000 uro je čas za osebno higieno in priprava na nočni počitek; od 22.00 do 6.00 ure je nočni počitek. V tem času je obvezen mir in zagotavljanje pogojev za nemoteno spanje. Dijaki lahko gledajo TV program do ure, ki jo dogovorijo z vzgojiteljem, predhodno pa morajo biti pripravljeni za nočni počitek.

 

PRIHODI DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V DOM IN NJIHOVA PRISOTNOST V DOMU

 

Dijaški dom se ob 21. uri zaklene in do te ure morajo biti dijaki v domu, študentje pa se za svoj prihod v dom  po 21. uri dogovorijo z vzgojiteljem.

 

Ob nedeljah se dijaki vračajo v dom do 21. ure, izjemoma- opravila doma ali zamude prevoznih sredstev, lahko pridejo tudi kasneje, vendar morajo starši o tem obvestiti vzgojitelja.

 

Od 21.00 do 6.00 morajo biti dijaki prisotni v domu, razen:

- če dijak med tednom odide domov ali če je v bolnici

Dijak svoj odhod/prihod javi vzgojitelju in vpiše v zvezek prihodi/odhodi.

 

V dom voditi ali prenočiti druge, ki niso dijaki ali študentje tega dijaškega doma, je strogo prepovedano in se kaznuje z izključitvijo in poravnavo računa za prenočevanje tuje osebe.

 

Higienske preglede sob opravlja vzgojitelj dnevno, pri čemer odpre dijakovo omaro in mizo. Pregled sob študentov izvaja vzgojitelj.

 

Če dijak med tednom odide domov, mora to predhodno sporočiti vzgojitelju in zapisati v zvezek prihodi/odhodi.

 

Če dijaka več dni ne bo v dom, mora po telefonu o odsotnosti obvestiti vzgojitelja.

Ob koncu tedna dijaki in študentje zapustijo dom v petek takoj po končanem pouku, vrnejo pa se v dom v nedeljo po 19.00 uri ali pa v ponedeljek pred poukom.

 

    SOBNI RED

 

V svojih sobah se dijaki in študentje ravnajo po naslednjih pravilih sobnega reda:

-          zjutraj, do odhoda v šolo vsak dijak in študent pospravi svojo posteljo, dežurni dijak oziroma študent v sobi pa sobo pomete, odnese smeti in prezrači,

-          enkrat tedensko sobo temeljito počistijo,

-          dijaki in študentje se v sobi zadržujejo v sobnih copatih,

-          dijaki in študentje ob odhodih domov (ob petkih, pred prazniki, pred počitnicami)

zapustijo sobe čiste in urejene,

-          dijaki in študentje morajo ravnati z električno napeljavo v sobi in domu tako, da ne

ogrožajo svojega zdravja in življenja oziroma zdravja in življenja drugih,

-          dijaki in študentje morajo vsako okvaro oziroma poškodbo na opremi, električni

napeljavi in toplotnem omrežju javiti vzgojitelju ali zaposlenemu v domu,

-          dijaki in študentje ne smejo sami popravljati okvar oziroma posegati v električno ter televizijsko napeljavo in toplotnem omrežju ter menjati žarnic,

-          ob 22.00 uri je v sobi mir, primeren za nočni počitek, učenje po 22.00 uri dovoli vzgojitelj v učilnici,

-          dijaki in študentje ne smejo imeti v sobi ali uporabljati kuhalnikov, električnih peči,

likalnikov ter drugih predmetov, s katerimi bi ogrozili svojo varnost, zdravje ali življenje oziroma lahko povzročili požar ali škodo na opremi, razen v zato namenjenem prostoru,

-          glasbeni aparati v sobi morajo biti naravnani na sobno glasnost, v nasprotnem primeru   se uporaba le teh prepove,

-          ob odhodu iz sobe se glasbeni aparat izklopi,

-          v  času odsotnosti dijaki in študentje sobe zaklepajo.

 

Vse vredne predmete morajo dijaki in študentje varovati in sobe zaklepati. Za morebitne odtujene stvari dijakov in študentov dom ne odgovarja. Morebitne kraje prijavi oškodovani na policijski postaji.

 

PREHRANA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 

Dijaki se prehranjujejo v jedilnici.

Dijaki in študentje morajo prihajati v jedilnico primerno oblečeni in se morajo v njej dostojno obnašati. Svojih sošolcev, prijateljev in znancev, ki niso prebivalci doma oziroma se ne prehranjujejo v domu, ne smejo voditi v jedilnico.

 

Iz jedilnice ni dovoljeno odnašati jedilnega pribora.

 

     PORAVNAVA POVZROČENE ŠKODE

 

Škodo, ki jo povzroči na domski opremi iz malomarnosti ali namerno, mora dijak ali študent poravnati. Prav tako se odpadki ne morejo odmetavati skozi okno, ampak v koš za smeti, v nasprotnem primeru jih morajo pobrati.

 

Dijaki in študentje so dolžni sodelovati pri odkrivanju povzročene škode. Če se krivec za povzročeno škodo ne ugotovi, poravnajo škodo:

-          v sobi-vsi stanovalci sobe

-          v nadstropju-vsi dijaki tistega nadstropja

-          v skupnih prostorih doma- vsi dijaki v domu.

         

     OBISKOVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 

      V sobah lahko obiščejo dijake ali študente njihovi ožji sorodniki in prijatelji, z vednostjo vzgojitelja oziroma zaposlenega v domu. Druge osebe imajo dostop le v avlo doma, ne pa v sobe.

 

Dijaki in dijakinje se lahko obiskujejo do 21.00 ure, a ne v času učnega dela. Odhodi dijakov v dekliško nadstropje oziroma dijakinj v fantovsko nadstropje je dovoljeno samo  z dovoljenjem vzgojitelja oziroma zaposlenega v domu. Prav tako odhodi študentov k dijakom ali dijakov k študentom niso dovoljeni, razen pa predhodnem dogovoru z vzgojiteljem.

 

TELEFONSKI POGOVORI IN POŠTNE POŠILJKE

 

Dijaki lahko sprejemajo telefonske klice oziroma se je možno pogovarjati z njimi preko telefona od 6.00 do 22.00, razen v času učnega dela.

Uporaba mobilnih telefonov in sprejemanje klicev ni dovoljena v času učnega dela in drugih organiziranih izobraževalnih in vzgojnih dejavnostih.

 

Poštne pošiljke, ki jih dijaki in študentje sprejemajo v dom, sprejmejo tako, da jih osebno dvignejo v vzgojiteljski pisarni. Priporočene pošiljke pa dvignejo na pošti v Šentjurju.

 

OSTALO

 

Dijak se zdravi pri svojem izbranem zdravniku v domačem kraju, v Šentjur gre dijak k zdravniku v nujnem primeru, s potrjeno zdravstveno kartico.

Dijak v primeru bolezni odide domov.

 

Iz varnostnih, tehničnih in drugih sanitarnih razlogov dijaki in študentje ne smejo:

-          vstopati v kuhinjo in kuhinji pripadajoče prostore,

-          hoditi po platformi,

-          posegati v električno napeljavo in jo preurejati,

-          ne smejo vstopati in izstopati iz doma drugače kot skozi glavni vhod oziroma skozi

      prehod iz jedilnice v šolo.

Vsaka kršitev te točke se razume kot težja kršitev domskega reda.

 

Tedensko so po nadstropjih dežurne sobe, katere skrbijo za red in čistočo v domu in izven doma.

 

Dijaki morajo poleg domskega reda upoštevati tudi Pravilnik o bivanju v dijaškem domu, ki v svojem 31. členu (prepovedi) izrecno pove:    

V domu je prepovedano:

-          nasilno (verbalno, psihično, fizično in spolno) vedenje,

-          izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dijaški dom,

-          prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali drugih drog,

-          kajenje,

-          prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,

-          prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje drugih ljudi in premoženja,

-          ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega,

-          ogrožanje življenja živali in rastlin, onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave in

-          kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim

      oziroma ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje.

 

Prav tako je po domskem redu prepovedano prinašanje v dom in uporaba pirotehničnih sredstev v domu in njegovi okolici.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information

Prevedi stran

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information