PRIJAVA IN VPIS DIJAKOV (ŠTUDENTOV VIŠJE ŠOLE)

1. Dijaki (študenti) se vpišejo v dijaški dom za eno šolsko oz. študijsko leto na podlagi Razpisa za vpis v srednjo šolo, ki ga objavi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. (v nadaljevanju MIZ).

2. Kandidat se prijavi z izpolnjeno Prijavnico za sprejem v dijaški dom (Obr. PSDD-MŠŠ-1/19) v roku, ki ga določi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

3. Za sprejem v dijaški dom mora dijak (študent) izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima status dijaka Srednje strokovne in poklicne šole Šolskega centra Šentjur

– da ima status študenta Višje strokovne šole Šolskega centra Šentjur.

4. Dijaki (študenti) se vpišejo v dijaški dom osebno ali po pošti.

Dijaški dom lahko sprejme dijaka (študenta) tudi izven rokov, ki jih določi MIZ, če ima še kakšno prosto mesto.

5. Subvencija za bivanje v dijaškem domu je namenjena tistim staršem, ki imajo v dijaški dom vključenega več kot enega otroka ( ni nujno, da sta otroka v istem dijaškem domu). Za to šolsko leto je vlada sprejela sklep, da je višina subvencije enaka oskrbnini. To pomeni, da v primeru, ko v dijaškem domu bivata dva sorojenca, starši plačajo oskrbnino za enega otroka, za drugega (ali vsakega naslednjega otroka) pa stroške krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Subvencija pripada starejšemu otroku oz. tistemu, ki bo v dijaškem domu bival krajši čas, zato je potrebno poslati vlogo za subvencijo v dijaški dom, v katerem biva ta otrok.

Prijavnica za sprejem v dijaški dom in navodila za izpolnjevanje

Vlogo za uveljavljanje subvencioniranega bivanja v dijaškem domu najdete tukaj.

OPOZORILO: Pogoj za pridobitev subvencije je, da je na vseh pogodbah za bivanje naveden tisti izmed staršev, ki bo uveljavljal subvencijo. Subvencija je namenjena le dijakom, ki bivajo v dijaškem domu in ne študentom, ki bivajo v dijaškem domu, ali dijakom, ki se vozijo v šolo od doma.

SPREJEM IN NASTANITEV DIJAKOV (ŠTUDENTOV) V DIJAŠKI DOM

Dijaški dom Šolskega centra Šentjur sprejme dijake (študente) na podlagi podpisane pogodbe o bivanju, ki se sklene za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa (za študente samo za tekoče študijsko leto). Dijaki (študentje) bivajo v domu v času pouka (študija) oz. v skladu s šolskim koledarjem. V primeru, da dijak (študent) izgubi status dijaka (študenta), izgubi tudi pravico do bivanja v dijaškem domu.

Za sprejem in odhod dijaka (študenta) iz doma je zadolžen vzgojitelj. Ob sprejemu dijak (študent) prejme: ključ od sobe, posteljnino in inventar. Vse prejete predmete se zapiše na zadolžni list, ki ga podpiše dijak.

Sprejem dijakov v dijaški dom je zadnji dan v avgustu ob 18. uri, obvestila dobijo dijaki domov po pošti, za študente pa dan pred pričetkom študijskega leta.

IZPIS DIJAKA (ŠTUDENTA) IZ DIJAŠKEGA DOMA

Dijak se lahko izpiše iz dijaškega doma na podlagi IZPISNICE (dobi pri vzgojiteljici), na kateri je obvezen podpis staršev. Pred oddajo izpisnice se vzgojitelj pogovori s starši in dijakom. Za izpis velja enomesečni odpovedni rok, kar pomeni, da se za ta mesec plačajo stroški bivanja (brez hrane) tudi v primeru, da dijak takoj zapusti dijaški dom. Pred odhodom iz doma se je dijak (študent) dolžan razdolžiti na podlagi zadolžnice in temeljito pospraviti sobo, v kateri je bival. Prav tako je dijak (študent) dolžan poravnati vse obveznosti (vrniti izposojene predmete, poravnati morebitne nastale stroške materialne škode…).