Z lokalnim okoljem in delodajalci sodelujemo na zelo različne načine:

Z delodajalci sodelujemo skozi praktično izobraževanje študentov. Večina delodajalcev izhaja iz lokalnega oz. regijskega okolja. Z delodajalci sodelujemo tudi skozi raziskovalno dejavnost v okviru aplikativnih diplomskih nalog (mentorji v podjetjih), terenske vaje ter strokovne ekskurzije. Delodajalci nastopajo tudi v vlogi gostujočih predavateljev. Delodajalci nam posredujejo potrebe po kadrih in ponudbe štipendiranja, kar posredujemo našim študentom. Lokalni delodajalci podajajo tudi pobude za sodelovanje s tujimi podjetji, s katerimi sodelujejo, in tudi v okviru tega napotimo naše študente na Erasmus praktično izobraževanje v tujino.

Diplomanti se po zaključku izobraževanja pojavljajo v vlogi gostujočih predavateljev, mentorjev v podjetju oz. somentorjev pri diplomskih nalogah ter kot delodajalci. VSŠ sodeluje s svojimi diplomanti preko Društva absolventov Kmetijske in gospodinjske šole Šentjur ter Alumni klubom.

Ugotavljamo, da na področju prehranske verige diplomantov primanjkuje.

(Na osnovi potreb, ki jih izražajo delodajalci ter v skladu s strategijami in na aktualnih povezavah):

Pomembne povezave:

Poklicni barometer

Prosta delovna mesta

Statistični urad Slovenije

Skupnost VSS

 
Kmetijska politika -2023-2027
 
Javni razpisi 2020-2022
 
 
 
Poslovne strani
 
ZRSZ

 

Skrb za študentovo karierno načrtovanje in razvoj:

V okviru predavanj in vaj pri predmetnem področju Poslovno sporazumevanje in vodenje študente motiviramo k razmišljanju o njihovi karierni orientaciji, pripravi kariernega načrta, pripravi portfolia in učinkovitejši rabi komunikacijskih veščin. Ob pripravi kariernega načrta razmišljajo tudi o možnostih zaposlitve in ustanovitvi lastnega podjetja.

Študentom predstavimo in jih povabimo, da se vpišejo in uporabljajo E-učilnico za študente VSŠ ( karierno svetovanje) na spletni strani Skupnosti VSŠ. Študentom nudimo svetovanje z dostopom informacij na spletu za iskanje ponudbe prostih delovnih mest in lokalnih ponudb prostih delovnih mest.  Predstavimo  jim aktualne strategije in smernice s področja kmetijstva, živilstva, gostinstva in turizma tako na evropskem kot na nacionalnem nivoju ter spletne strani za spremljanje javnih razpisov oz. projektov za pridobitev nepovratnih sredstev v naložbe iz svojega bodočega strokovnega področja. V okviru predavanj in vaj pri predmetih Poslovno sporazumevanje in vodenje ter Ekonomika in management podjetij pripravijo samostojni karierni načrt in poslovni načrt za ustanovitev morebitnega lastnega podjetja.

 

V sklopu praktičnega usposabljanja se študenti povezujejo z gospodarstvom ter krepijo mrežo potencialnih delodajalcev. Študente napotimo na prakso k delodajalcem pri katerih so deležni kakovostnih znanj, ki jih predvidevajo katalogi znanj na posameznem strokovnem področju. Študenti soodločajo pri izbiri delodajalcev in na ta način soustvarjajo svojo karierno usmeritev. Številni študenti se pri delodajalcih kjer opravljajo prakso tudi zaposlijo. V okviru priprav na pričetek praktičnega izobraževanja študentom predstavimo nabor ustreznih delodajalcev in jih redno obveščamo o zaposlitvenih možnostih za študente in diplomante.

Skozi strokovne ekskurzije spoznajo delodajalce tudi v njihovem delovnem okolju.

Redno vabimo zunanje predavatelje iz vrst delodajalcev (tudi naših diplomantov) s katerimi sodelujemo, da študentom v obliki predavanj predstavijo svoje podjetje, poslovno idejo in izvajanje poslovnega načrta.

V okviru Strokovne terminologije v tujem jeziku se komunikacijske spretnosti dotikajo tudi vodenja intervjuja za službo, priprave življenjepisa, motivacijskega pisma in različnih besedil, ki zadevajo komunikacijo s poslovnimi partnerji.

Študenti se vsako leto udeležujejo Erasmus+ praktičnega usposabljanja v tujini, kjer pridobivajo praktična strokovna znanja, vadijo tuj jezik, krepijo medkulturne kompetence, samozavest in pridobivajo evropsko širino. Te izmenjave predstavijo v okviru Erasmus+ delavnic, člankov, radio in TV oddaj (krepijo lastne komunikacijske veščine in koristno posredujejo pridobljena znanja).

Ker nas delodajalci obveščajo o prostih delovnih mestih in štipendijah, te podatke posredujemo tudi študentom (preko e-maila in na oglasni deski).

Na šoli imamo organizirano tutorstvo, ki se v delu svojega poslanstva dotika tudi kariernega svetovanja študentom.

Mentorji študente spodbujamo k raziskovalnemu delu ter k razvoju njihovih diplomskih del ter s tem k uspešnemu zaključku študija.

Povezovanje absolventov

Diplomanti VSŠ se lahko povezujejo vDruštvu absolventov Kmetijske in gospodinjske šole Šentjur.

Osnovni namen društva je povezovanje vseh , ki so zaključili srednje in višješolsko izobraževanje na našem zavodu.

naše šole in izpopolnjevanje na strokovnem področju; in sicer strokovna predavanja, izvedba usposabljanj oz. kratkih tečajev, ogled vzorčnih kmetij in primerov dobrih praks s področja razvoja podeželja, strokovne ekskurzije, itd.

Diplomanti VSŠ imajo možnost izkazati interes za vključitev v Alumni klub preko spletne strani injih glede na izkazan interes vabimo na dogodke Društva absolventov.

Študentom in diplomantom omogočamo veliko ob študijskih dejavnosti:

– Šola vožnje

– FFS tečaji

– HACCP

– Pridobitev kmetijskih znanj

– Delavnice v tednu vseživljenjskega učenja

– Dan raziskovalcev

– Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

– Varno delo z žago

– Karierne delavnice in obisk kariernega sejma

– Predstavitev projektov podjetij in možnost sodelovanja študentov (Cinkarna Celje,

Geodetski zavod Celje, itd.)

– Regijska razstava konj Slovenske hladnokrvne pasme

– Dnevi krompirja

– Izobraževanje za upravljalca TGM

– Izobraževanje za upravljalca viličarja

– Izobraževanje za upravljalca dvižnih košar, itd.