Predstavitev dijaške skupnosti

Dijaška skupnost Šolskega centra Šentjur (DS) je neodvisna od organov šole in političnih služb ali organizacij. Naša naloga je uveljaviti pravice dijakov, zagotavljati boljše pogoje za šolanje dijakov in priprava dijakov na odgovorne ter suverene državljane Slovenije in Evrope. V skladu s temi nalogami ima Dijaška skupnost možnost organizirati projekte, ki te naloge udejanjajo.

Program dela dijaške skupnosti dijakov

Mentorica dijaške skupnosti: Mateja Fidler
Predsednica dijaške skupnosti: Nika Bedenik
Naloge in aktivnosti dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/23
  • Zainteresirani dijaki bodo lahko naročili dijaške izkaznice. Tisti, ki so to storili že lani in imajo status dijaka, bodo prejeli nalepke podaljšanja veljavnosti dijaške izkaznice.
  • S predstavniki razredov in domske skupnosti se bomo sestajali po potrebi, obravnavali tekoče probleme dijakov, vzgojno problematiko in učni uspeh.
  • Opozarjali bomo na upoštevanje hišnega reda, vzdrževanje reda v jedilnici ter spremljali aktualne dogodke.
  • Obravnavali Pravilnik o hišnem redu, o pravicah in dolžnostih dijakov.
  • Pri reševanju različnih problemov bomo sodelovali z direktorjem zavoda in ravnateljem Srednje poklicne in strokovne šole.
  • Sodelovali bomo pri različnih obšolskih dejavnostih
  • Predsednica DS se bo redno udeleževala sej Dijaške organizacije Slovenije in o obravnavanih temah poročala na sestankih DS.
  • Pomagali bomo pri ureditvi oglasnih desk na šoli – zanimive aktivnosti naših dijakov.
  • Opozarjali bomo na dolžnosti in pravice dijakov.
  • Skozi najrazličnejše načine bomo s pozitivnim vzgledom in sodelovanjem šolo promovirali na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju.
Dokument: Statut dijaške skupnosti