Izobraževalna ustanova s 113-letno tradicijo.

Srednja poklicna in strokovna šola, višja strokovna šola, ostale izobraževalne dejavnosti, izobraževanje za odrasle in dijaški dom.

O Šolskem centru Šentjur

Šolski center Šentjur je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem v Šentjurju, ustanovljen leta 1910. Ustanova se ponaša s kar 113-letno tradicijo poučevanja.

V sklopu Srednje poklicne in strokovne šole ter Višje strokovne šole dijake in študente poučujemo za poklice s področja celotne prehranske verige – kmetijstva, veterine, gostinstva in turizma, živilstva ter naravovarstva.

V okviru Šolskega centra Šentjur obratuje tudi dijaški dom, kjer se lahko nastanijo dijaki in študenti, ki so vključeni v izobraževalne programe Šolskega centra Šentjur.

Srednješolsko in višješolsko izobraževanje

V sklopu Srednje poklicne in strokovne šole ter Višje strokovne šole dijake in študente poučujemo za poklice s področja celotne prehranske verige – kmetijstva, veterine, gostinstva in turizma, živilstva ter naravovarstva.

 • Srednja poklicna in strokovna šola – 9 programov izobraževanja

 • Višja strokovna šola – 4 programi višješolskega izobraževanja

 • Ostale izobraževalne dejavnosti – organizacija tečajev in izobraževanj

Poslanstvo, vizija, vrednote in cilji

Poslanstvo Šolskega centra Šentjur je kakovostno izobraževanje dijakov in študentov v srednješolskih in višješolskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za strokovne kadre in druge zainteresirane ter sodelovanje v razvojnih projektih. Poslanstvo Srednje poklicne in strokovne šole je kakovostno izobraževanje dijakov v srednješolskih izobraževalnih programih, izvajanje kakovostnega praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom na mednarodno primerljivi ravni. Poslanstvo Višje strokovne strokovne šole je izobraževanje študentov v višješolskih študijskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za strokovne kadre v regiji in širše, sodelovanje v razvojnih projektih regije in širše

Poslanstvo Šolskega centra Šentjur je kakovostno izobraževanje dijakov in študentov v
srednješolskih in višješolskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za
strokovne kadre in druge zainteresirane ter sodelovanje v razvojnih projektih.
Poslanstvo Srednje poklicne in strokovne šole je kakovostno izobraževanje dijakov v
srednješolskih izobraževalnih programih, izvajanje kakovostnega praktičnega pouka in
praktičnega usposabljanja z delom na mednarodno primerljivi ravni.
Poslanstvo Višje strokovne strokovne šole je izobraževanje študentov v višješolskih
študijskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja za strokovne kadre v
regiji in širše, sodelovanje v razvojnih projektih regije in širše

Vizija Šolskega centra Šentjur je postati šolski center, ki z različnimi programi pokriva potrebe po formalnem in neformalnem izobraževanju na področju subregije Kozjansko in Obsotelje ter širše celjske in drugih regij, glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraževanjem kadrov želimo postati pomemben dejavnik trajnostnega razvoja, zelenega turizma in ohranjanja kulturne krajine.

Vizija Srednje poklicne in strokovne šole je postati vodilna srednja šola s področja prehranske verige, z izvajanjem programov na področju kmetijstva, veterinarstva, živilstva in širše, glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraževanjem želimo postati pomemben deležnik razvoja naše regije in širše. Vizija je delovati v duhu mednarodnega sodelovanja v okviru programa Erasmus+ ter drugih mednarodnih projektov, ki zagotavljajo kakovostno teoretično in praktično izobraževanje v tujini.

Vizija Višje strokovne šole je biti vodilna višja šola v Kozjansko-obsoteljski subregiji ter ena izmed vodilnih višjih šol v celjski regiji, ki izvaja programe na področju prehranske verige in sicer: Živilstvo in prehrana, Upravljanje podeželja in krajine, Gostinstvo in turizem ter Naravovarstvo, glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraževanjem kadrov, predvsem s področja kmetijstva, živilstva, gostinstva in turizma ter naravovarstva, želimo postati pomemben dejavnik razvoja naše regije in širše. Vizija Višje strokovne šole Šolskega centra Šentjur je živeti v duhu mednarodnega sodelovanja v okviru projekta Erasmus+, ki zagotavlja študij in praktično izobraževanje v tujini.

Znanje, inovativnost, zaupanje, vztrajnost.

Vrednote Šolskega centra Šentjur so znanje, inovativnost, ustvarjalnost, vztrajnost, zaupanje, povezanost, srčnost in osebni pristop.
Za doseganje vizije je potrebna kakovost oziroma odličnost dela. Vodstvo se zavezuje narediti vse, da dosega oziroma presega pričakovanja dijakov in študentov, poslovnih partnerjev ter drugih organizacij v pokrajini in širše in sicer s stalnimi izboljšavami na vseh področjih dela. S svojim delom in ravnanjem je vodstvo usmerjeno k poslovni odličnosti.

Vsem tem vodilom se prilagaja tudi naše delo in ravnanje, ki je izraženo v naslednjih specifičnih ciljih:
 • uporaba primernih in sodobnih učnih metod in oblik dela po posameznih predmetnih področjih ter s tem izobraziti udeležence izobraževanja, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno prispevali k razvoju pokrajine,
 • ustvarjanje vzpodbudnega učnega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno informacijsko tehnologijo,
 • spodbujanje stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev,
 • zagotavljanje najsodobnejših virov in literature v šolski knjižnici,
 • vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini,
 • vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces,
 • zagotavljanje prijaznega in vzpodbudnega okolja za udeležence izobraževanja ter zaposlene,
 • aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih,
 • izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
 • spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja s pomočjo samoevalvacije v skladu z zahtevami notranjih in zunanjih presoj,
 • ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge zakonodaje, predvsem s področja izobraževanja,
 • vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih pogojev za delo.